Personal information

privacy policy

V zmysle čl. 13 a čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej iba ako „Nariadenie“) kEMMpus, spol. s r.o. (ďalej „kemmpus) poskytuje dotknutej osobe informácie o spracúvaní jej osobných údajov.

Kemmpus zbiera osobné údaje priamo od dotknutej osoby prostredníctvom riadne poučených osôb konajúcich na základe poverenia alebo prostredníctvom webovej stránky.

Pri spracúvaní osobných údajov spoločnosť postupuje v súlade s Nariadením.

Osobné údaje spracúvame

  • s cieľom plniť zmluvné povinnosti (článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia),
  • v rámci oprávnených záujmov (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia),
  • v dôsledku súhlasu dotknutej osoby (článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia),
  • na základe zákonných povinností (článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia),

Kemmpus spracúva poskytnuté osobné údaje za viacerými účelmi:

  • spracovanie zmluvných a predzmluvných záväzkov,
  • plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov,
  • spracovanie personálnej a mzdovej agendy, dochádzka zamestnancov,
  • spracovanie účtovnej agendy,
  • odhalenie korupčnej činnosti,
  • vybavenie sťažností/žiadostí podávateľov,
  • v rámci zabezpečenia oprávnených záujmov Spoločnosti:
   • ochrana budov a majetku spoločnosti,
   • kamerové záznamy interných priestorov pre uplatňovanie práv na ochranu vlastných priestorov, na získavanie dôkazov,
   • monitorovanie verejných priestorov kamerovým systémom,
   • opatrenia bezpečnosti informačných systémov.

Záznamy obsahujúce osobné údaje dotknutej osoby budú uchovávané podľa typu záznamu v zmysle registratúrneho plánu kemmpus. Záznamy týkajúce sa zmluvného vzťahu budú archivované 1 rok po ukončení zmluvného vzťahu. Účtovné záznamy budú archivované minimálne 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú v zmysle § 35 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z.z.

Dotknutá osoba má právo požadovať od kemmpus prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba má tiež právo odvolať súhlas, ktorý kemmpus udelil, ak je spracúvanie založené na článku 6 ods. 1 písm. a) alebo na článku 9 ods. 2 písm. a), bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR so sídlom Hraničná 12, 821 07 Bratislava 27.

V prípade otázok v oblasti ochrany osobných údajov môže dotknutá osoba zaslať svoje otázky alebo podnety zodpovednej osobe na: osobneudaje@kemmpus.sk, pričom bude akceptovaná žiadosť zaslaná z e-mailovej adresy, ktorú kemmpus eviduje vo svojich databázach alebo aj písomne na adrese Staré grunty 23, 841 04 Bratislava.

Zobrazením a prečítaním tejto informácie Vás naša spoločnosť ako dotknutú osobu oboznámila s ochranou osobných údajov a poučila Vás o Vašich právach k ochrane osobných údajov.

Znenie tejto informácie sa môže zmeniť z dôvodu zapracovania legislatívnych zmien alebo zmeny účelu a prostriedkov spracúvania. V prípade, že dôjde k takýmto zmenám pravidiel, vhodným spôsobom vás na to upozorníme.